เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: ใครเอ่ย
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีและไว้วางใจต่อเพื่อน ครู สถานที่ และบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน รวมทั้งมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเล่น การแต่งกาย การกิน การนอน การทำงาน ฯลฯ เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ ได้

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของคน พร้อมอธิบายหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
9
6 – 10
.. 58
โจทย์ : อวัยวะในร่างกาย /หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย

Key  Questions
ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะส่วนใดบ้าง ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
  นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของคน พร้อมอธิบายหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย
Wall  Thinking : ใบงานเขียนอวัยวะในร่างกายของฉัน
 Show and Share : นำเสนอปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวเรา
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- บุคคลในโรงเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- เพลง “นิ้วมือของฉัน”
- นิทานเรื่อง “ร่างกายของฉัน”
- เด็กชายและเด็กหญิง
- การทดลองปิดตา
- ต้นถั่ว
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “นิ้วมือของฉัน”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ร้อง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- ร่างกายของเรามีอวัยวะอะไรบ้าง ?
- นักเรียนคิดว่าร่างกายของเราเหมือนและแตกต่างจากเพื่อนหรือไม่อย่างไร ?
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ร่างกายของฉัน” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ในร่างกายมากขึ้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบอกลักษณะ / หน้าที่ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- ถ้าไม่มีตาจะเกิดอะไรขึ้น ?
- ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะส่วนใดบ้าง ?
- นักเรียนคิดว่าคน สัตว์ และพืชมีโครงสร้างเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
ใช้ : นักเรียนเขียนอวัยวะในร่างกายของฉัน
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูขออาสาสมัครผู้ชายและผู้หญิงมาให้นักเรียนสังเกตความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศหญิงและเพศชาย โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “เพศหญิงกับเพศชายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร สังเกตได้จากตรงไหน?”
ใช้ : นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวเรา
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- นักเรียนทดลองปิดตาทำกิจวัตรประจำวัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการทดลอง เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองปิดตาทำกิจวัตรประจำวัน โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
“ตอนที่เราปิดตาเรารู้สึกอย่างไรบ้าง?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างของคน บอกลักษณะ หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย
- Show and Share  ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวเรา
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง)
ชง : ครูให้นักเรียนสังเกตการณ์เจริญเติบโตของต้นถั่ว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของถั่ว โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไร ?
- ถั่วเกิดมาได้อย่างไร ?
ใช้ : นักเรียนวาดภาพการเจริญเติบโตของถั่ว

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของคน พร้อมอธิบายหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกาย
- พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นถั่ว
- ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

ชิ้นงาน
- เขียนอวัยวะในร่างกายของฉัน
- ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวเรา
- วาดภาพการเจริญเติบโตของถั่ว
ความรู้
เข้าใจ สามารถอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของคน พร้อมอธิบายหน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิด โดยการอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับโครงสร้างของคน บอกลักษณะ หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สังเกตจากตอบคำถามและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของคน บอกลักษณะ หน้าที่และประโยชน์ของอวัยวะส่วนต่างๆ ภายในร่างกายได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู และผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:07

  ในสัปดาห์ที่ 9 เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย/หน้าที่ เพศหญิงและเพศชาย เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับตัวเรา วันจันทร์เด็กๆ ได้ไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สาวหนอนไหมของพี่ๆ ป. 3 เด็กๆ รู้สึกสนุกสนาน เต้นตื่นเต้น ดีใจ ในการเรียนรู้โดยมีคุณแม่ของพี่โอ๋และผู้ปกครองของพี่ๆ ป. 3 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับหนอนไหมค่ะ วันอังคารคุณครูพาเด็กร้องเพลงเกี่ยวกับร่างกายของเรา จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร ?
  น้องพลอยใส : มีปาก เอาพูดและกินอาหารได้ค่ะ
  น้องใบพูล : มีตา มองเห็นได้ค่ะ
  น้องหนูดี : มีแขน เอาไว้หยิบจับสิ่งของได้ค่ะ
  น้องไดมอนด์ : มีหูเอาไว้ฟังเสียงได้ครับ
  น้องกาย : มีขาเอาไว้เดินได้ครับ
  น้องสาว : มีสะดือค่ะ
  น้องสายไหม : มีจมูก เอาไว้หายใจและดมกลิ่นได้ค่ะ
  วันพุธเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนมแห่งรัก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่าง ครู เด็ก ผู้ปกครอง และในสัปดาห์นี้จะเป็นเมนู ของหวานบัวลอย ซึ่งมีผู้ปกครองอาสาช่วย คือ แม่น้องออม แม่น้องจินจู ยายน้องกาย และพ่อน้องโช๊ค น้องๆให้ความสนใจ สนุกกับการทำกิจกรรม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ วันพฤหัสบดีคุณครูเล่านิทานเรื่อง “ร่างกายของฉัน” เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงสู่เพศหญิงและเพศชาย จากนั้นคุณครูขออาสาสมัคร ชายและหญิงมาให้เพื่อนๆ สังเกตความเหมือนและความแตกต่างกัน โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีอะไรบ้างที่เหมือนกันและอะไรบ้างไม่เหมือนกัน”
  น้องวันใหม่ : พี่ผมเหมือนกัน ผู้ชายจะผมสั้นผู้หญิงจะผมยาวค่ะ
  น้องไดมอนด์ : มีพี่ตา หู จมูก คิ้ว ปาก แขน ขา เหมือนกันครับ
  น้องอ๋อม : มีพี่แก้ม หน้าผาก ผม สมอง เหมือนกันค่ะ
  น้องแสตม์ : ผู้หญิงจะใส่กระโปรงและผู้ชายจะใส่กางเกงครับ
  น้องกร : มีพี่เล็บมือ เล็บเท้าเหมือนกันครับ หลังจากนั้นคุณครูให้เด็กๆ สังเกตร่างกายของตัวเองและของเพื่อนมีอวัยวะเหมือนหรือแตกต่างจากเพื่อนหรือไม่ เด็กๆ สนุกในการทำกิจกรรมและทำใบงานเกี่ยวกับร่างกายของเรา และในวันศุกร์คุณครูให้เด็กๆ สังเกตถั่ว ที่ทดลองปลูกในสัปดาห์ที่แล้ว โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เด็กๆ สังเกตเห็นอะไร / พี่เมล็ดถั่วเขาเกิดมาได้อย่างไร/ เขามีอะไรเหมือนและแตกต่างจากเด็ก ๆบ้างค่ะ
  สัปดาห์นี้น้องๆ ให้ความสนใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หนอนไหม ร้องเพลงร่างกาย การฟังนิทาน การลงมือของหวานบัวลอย การปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวเอง การสำรวจถั่วและการเขียน/ระบายสีเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกาย ทุกคนสามารถปรับตัวยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ