เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: ใครเอ่ย
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีและไว้วางใจต่อเพื่อน ครู สถานที่ และบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน รวมทั้งมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเล่น การแต่งกาย การกิน การนอน การทำงาน ฯลฯ เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ ได้

week1เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปรับตัว มีความไว้วางใจ เข้าใจข้อตกลง ปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

Week

Input

Process

Output

Outcome
1
14 – 15
 .ค. 58

โจทย์ :
การปรับตัวและสร้างความไว้วางใจ

Key  Questions
- นักเรียนเห็นอะไร ?
- ที่โรงเรียนกับที่บ้านเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
Wall  Thinking : ใบงานภาพวาดวันแรกที่หนูมาเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทานเรื่อง “อนุบาลช้างเบิ้ม”
- นิทานเรื่อง “เดวิดไปโรงเรียน”
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “อนุบาลช้างเบิ้ม” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
      - มีตัวละครใดบ้าง ?
      - โรงเรียนของช้างเบิ้มเป็นอย่างไร ?
      - โรงเรียนของเราเป็นอย่างไร ?
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ โรงเรียนของเราและเชื่อมโยงเข้าสู่สถานที่ต่างๆ ภายในห้องเรียนและอาคารอนุบาล
 - สถานที่ที่ภายในและรอบๆ อาคารเรียน
- บริเวณรอบๆ โรงเรียน
ใช้ :  นักเรียนเดินสำรวจรอบๆ อาคารเรียน
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “เดวิดไปโรงเรียน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน
 พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- มีตัวละครใดบ้าง ?
- มีเหตุการณ์อะไรบ้าง ?
- เกิดอะไรขึ้นกับเดวิด ?
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆ รอบบริเวณอาคารอนุบาล
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร ?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
ใช้ : นักเรียนวาดภาพวันแรกที่หนูมาเรียน

ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่อง “อนุบาลช้างเบิ้ม”

ชิ้นงาน
 ภาพวาดวันแรกที่หนูมาเรียน

ความรู้
สามารถปรับตัว มีความไว้วางใจ เข้าใจข้อตกลง ปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- การคิดสร้างสรรค์ทำชิ้นงาน/ภาระงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-  - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่  
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นในการเรียนรู้มีจิตอาสา
   ในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนของน้องๆ อนุบาล 1 เป็นสัปดาห์ในการปรับตัวและสร้างความไว้วางใจ คุณครูสังเกตเห็นน้องๆ หลายคนรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาโรงเรียน ผู้ปกครองช่วยแนะนำเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของลูกที่คุณครูทำไว้ เช่น ชั้นวางรองเท้า ล็อกเกอร์เก็บกระเป๋า และยังพาลูกเดินสำรวจรอบๆ ตึกอนุบาล ตลอดทั้งสัปดาห์นี้น้องๆ ให้ความสนใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินสำรวจอาคารอนุบาล การฟังนิทานและการวาดภาพวันแรกที่หนูมาเรียนทุกคนทำได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ