เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: ใครเอ่ย
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีและไว้วางใจต่อเพื่อน ครู สถานที่ และบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน รวมทั้งมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเล่น การแต่งกาย การกิน การนอน การทำงาน ฯลฯ เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ ได้

week10


     เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ครู ฯลฯ  และตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม


Week

Input

Process

Output

Outcome
10
13 – 17
.. 58
โจทย์ : การปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ครู ฯลฯ 

Key  Questions
ทำไมเราต้องสวัสดีทักทายกัน ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
  นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ – แม่, ครู, เพื่อน / การปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน
Wall  Thinking : ใบงานเขียนคำศัพท์ พร้อมระบายสีภาพเด็กสวัสดี
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานประดิษฐ์ตุ๊กตารูปคน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- บุคคลในโรงเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- สถานที่ภายในโรงเรียน
- เพลง “สวัสดี”
- นิทานเรื่อง “ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์”
- ปริศนาคำทายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
- การทดลอง ขวดเป่าลูกโป่ง
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “สวัสดี”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ร้อง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตน (ทักทาย) โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- ทำไมเราต้องสวัสดีทักทายกัน ?
- นักเรียนเห็นคุณครู พ่อ แม่ ผู้ใหญ่ใจดี จะทำอย่างไร ?
ใช้ : นักเรียนเขียนคำศัพท์ พร้อมระบายสีภาพเด็กสวัสดี
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ – แม่, ครู, เพื่อน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนจะปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่นๆ เช่น พ่อ – แม่, ครู, เพื่อน อย่างไร?
- นักเรียนจะทำอย่างไรให้อยู่กับเพื่อนอย่างมีความสุข ?
ใช้ : นักเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตารูปคน
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องเรียน, ห้องครัว, ห้องสมุดอย่างไร”
ใช้
: นักเรียนปั้นดินน้ำมันสถานที่ต่างๆ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง)
ชง : ครูและนักเรียนเดินสำรวจสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงการปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน เช่น อาคารอนุบาล อาคารธุรการ ห้องสมุด โรงอาหาร  โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- ทำไมห้องสมุดต้องพูดเสียงเบา ?
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปเล่นซ่อนหาอยู่ในโรงอาหาร?
- ห้องเรียนกับห้องประชุมเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำสิ่งของที่เตรียมไว้มาให้นักเรียนสังเกต
(ลูกโป่ง ผงฟู ขวดแก้ว น้ำส้มสายชู)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร ?” “นักเรียนคิดว่าจะนำมาทำอะไร?
- ครูแจกลูกโป่งให้นักเรียนคนละ 1 ลูก ลองเป่า
- ครูนำขวดใบที่ 1 มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระต้นการคิด ถ้านำลูกโป่งครอบที่ปากขวด ลูกโป่งจะเป็นอย่างไร?นักเรียนคิดว่าลูกโป่งจะพองขึ้นเหมือนที่เราเป่าหรือไม่ เพราะอะไร ?
- ครูนำขวดใบที่ 2 มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ถ้าใส่ผงฟูและน้ำส้มสายชูลงไปในขวด แล้วเอาลูกโป่ง
ครอบไว้ จะเกิดอะไรขึ้น ?
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง ขวดเป่าลูกโป่ง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นเพราอะไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำการทดลอง ขวดเป่าลูกโป่ง
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพขั้นตอนการทดลอง ขวดเป่าลูกโป่ง

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ – แม่, ครู, เพื่อน / การปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน
- พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการทดลอง ขวดเป่าลูกโป่ง
- ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลอง

ชิ้นงาน
- เขียนคำศัพท์ พร้อมระบายสีภาพเด็กสวัสดี
- ประดิษฐ์ตุ๊กตารูปคน
- ปั้นดินน้ำมันสถานที่ต่างๆ
- การทดลอง ขวดเป่าลูกโป่ง
ความรู้
สามารถปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ แม่ เพื่อน ครู ฯลฯ  และตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิจารณญาณโดยการอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ – แม่, ครู, เพื่อน / การปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สังเกตจากตอบคำถามและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อบุคคลอื่น เช่น พ่อ – แม่, ครู, เพื่อน / การปฏิบัติตนต่อสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียนทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู และผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม 


ตัวอย่างชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:10

  สัปดาห์ที่ 10 กับการเรียนรู้โครงงานเรื่อง ใครเอ่ย และสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นและสถานที่ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมเราต้องสวัสดีทักทายกัน ?”
  น้องสายไหม : เราจะได้รู้จักกันค่ะ
  น้องไดมอนด์ : เราต้องสวัสดีทักทายกันแล้วจะได้เจอหน้ากันครับ
  น้องหนูดี : จะได้รู้จักชื่อกันค่ะ
  น้องอุ้ม : จะได้เป็นเด็กที่น่ารักค่ะ
  น้องกร : เราเป็นคนไทยต้องสวัสดีกันครับ
  และในสัปดาห์นี้น้องๆ อนุบาล 1 ได้เรียนรู้วิถีการทำนา โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เด็กๆ รู้สึกเต้นตื่นและดีใจมากที่จะได้ดำนา ซึ่งทุกคนก็สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดตลอดจนสามารถตอบคำถามต่างๆ ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ
  สิ่งมหัศจรรย์ของน้องอนุบาล 1 ในสัปดาห์นี้คือ น้องๆ อนุบาล 1 รู้จักการแบ่งปัน การเห็นอกเห็นใจ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น เช่น คุณพ่อน้องอ๋อมแอ๋มเล่าให้ฟังว่าน้องอ๋อมแอ๋มอยากนำผลไม้มาแบ่งปันเพื่อนๆ / เพื่อนบอกว่าไม่ชอบก็จะขอโทษ ยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ