เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: ใครเอ่ย
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีและไว้วางใจต่อเพื่อน ครู สถานที่ และบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน รวมทั้งมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเล่น การแต่งกาย การกิน การนอน การทำงาน ฯลฯ เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ ได้

week2
           เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปรับตัว มีความไว้วางใจ เข้าใจข้อตกลง ปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้Week

Input

Process

Output

Outcome
2
18 – 22
พ.ค. 58

โจทย์ :
การปรับตัวและสร้างความไว้วางใจ

Key  Questions
นักเรียนรู้จักสถานที่ในโรงเรียนที่ไหนบ้าง ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
Wall  Thinking : ใบงานภาพวาดตามจินตนาการ
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานประดิษฐ์พัดรูปหน้าสัตว์
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- เพลง “โรงเรียนน่าอยู่”
- เพลง “อาบน้ำซู่ซ่า”
- นิทานเรื่อง “จ่อยไม่อยากไปโรงเรียน”
- นิทานเรื่องหนูปูตื่นสาย
- นิทานเรื่องหมีอ้วนจอมเกเร
- นิทานเรื่อง “กระต่ายน้อยมอมแมม”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “โรงเรียนน่าอยู่”
- ครูเล่านิทานเรื่อง “จ่อยไม่อยากไปโรงเรียน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- มีตัวละครใดบ้าง ?
- มีเหตุการณ์อะไรบ้าง ?
- เกิดอะไรขึ้นกับจ่อย ?
- ถ้านักเรียนเป็นจ่อยจะเป็นอย่างไร
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน
ใช้ : นักเรียนระบายสีดอกไม้
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง)
  ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “หนูปูตื่นสาย” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนเป็นหนูปูจะทำอย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทาน ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“คิดว่าทำไมเราต้องมาโรงเรียน ?”
ใช้ : นักเรียนประดิษฐ์พัดรูปหน้าสัตว์
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง : ครูเล่านิทานเรื่อง “หมีอ้วนจอมเกเร” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากนิทานครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- ถ้านักเรียนเห็นเพื่อนไม่ยอมไปเข้าแถว นักเรียนจะทำอย่างไร ?
- ถ้านักเรียนกำลังเล่นอย่างสนุก เมื่อได้ยินสัญญาณเข้าแถวเคารพธงชาตินักเรียนจะทำอย่างไร ?
ใช้ : นักเรียนปั้นดินน้ำมันรูปสัตว์
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “อาบน้ำซู่ซ่า”
- ครูเล่านิทานเรื่อง “กระต่ายน้อยมอมแมม” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การช่วยเหลือและความสะอาดของตนเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมกระต่ายน้อยไม่ชอบอาบน้ำ ?” “ถ้านักเรียนไม่อาบน้ำจะเป็นอย่างไร ?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและกิจกรรมในแต่ละวัน (ภายในโรงเรียน) โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
 - นักเรียนจะดูแลร่างกายของเราอย่างไรให้สะอาด ?”
- การดูแลร่างกายตัวเองให้สะอาดส่งผลดีต่อตัวเราอย่างไร ?
ใช้ : นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการ
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม :
 - ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์
- Show and Share ประดิษฐ์ประดิษฐ์พัดรูปหน้าสัตว์

ภาระงาน
- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง

ชิ้นงาน
- ระบายสีดอกไม้
- ประดิษฐ์พัดรูปหน้าสัตว์
- ปั้นดินน้ำมันรูปสัตว์
- วาดภาพตามจินตนาการ

ความรู้
สามารถปรับตัว มีความไว้วางใจ เข้าใจข้อตกลง ปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนรู้และอยากเรียนรู้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้ อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
    - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 2 เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้อารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น การปรับตัวเขากับผู้อื่น เริ่มรู้จักสัญลักษณ์ เครื่องใช้อุปกรณ์ส่วนตัวของตนเอง และการช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดทั้งสัปดาห์นี้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียนและได้เดินสำรวจสิ่งต่างๆ ที่อยู่บริเวณโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นบุคคลและสถานที่ ในขณะที่เดินสำรวจบริเวณรอบๆ โรงเรียนนั้น ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้จักสถานที่ในโรงเรียนที่ไหนบ้าง ?”
  น้องไดมอนด์ : อาคารพี่ประถมครับ
  น้องอ๋อม : อาคารอนุบาลค่ะ
  น้องกาย : ทุ่งนาที่อยู่หลังโรงเรียนครับ
  น้องกาแฟ : คอกวัวครับ
  น้องใบพูล : ที่เลี้ยงไก่ค่ะ
  สัปดาห์นี้น้องๆ ให้ความสนใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินสำรวจอาคาร สถานที่ในโรงเรียน การฟังนิทาน การระบายสีดอกไม้ การประดิษฐ์พัดรูปหน้าสัตว์
  การปั้นดินน้ำมันรูปสัตว์และการวาดภาพตามจินตนาการในสัปดาห์นี้ทุกคนสามารถปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ