เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: ใครเอ่ย
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีและไว้วางใจต่อเพื่อน ครู สถานที่ และบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน รวมทั้งมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเล่น การแต่งกาย การกิน การนอน การทำงาน ฯลฯ เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ ได้

week5


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย / วงจรชีวิต / การเจริญเติบโตของไก่และสัตว์อื่นๆ ได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
5
8 – 12
 มิ.. 58
โจทย์ :
วงจรชีวิต / การเจริญเติบโต

 Key  Questions
ไก่กับเป็ด มีการเจริญเติบโตที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
Brainstorms : นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย / วงจรชีวิต / การเจริญเติบโตของไก่และสัตว์อื่นๆ
Wall  Thinking : ใบงานวาดภาพวงจรชีวิตของไก่
Show and Share : นำเสนอปะติดรูปไข่ไก่
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทานเรื่อง “แม่ไก่ใจดี สัตว์อื่นๆและคน
- คลิปวีดีโอเรื่อง “ไก่น้อย”
- ภาพโปสเตอร์
- การทดลอง การลอย การจมของไข่ไก่
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แม่ไก่ใจดี เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของไก่และสัตว์อื่น
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ฟัง
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยของไก่และ สัตว์อื่นเช่น เป็ด ห่าน นก ฯลฯโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- ไก่อาศัยอยู่ที่ไหนได้บ้าง ?
- นักเรียนคิดว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถนำมาสร้างบ้านให้ไก่ได้ / เพราะอะไร?
- บ้านของไก่กับนกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
?
ใช้ : นักเรียนวาดภาพที่อยู่อาศัยของไก่และสัตว์อื่น
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
 - นักเรียนดูคลิปวีดีโอเรื่อง “ไก่น้อย” สัตว์อื่นและ
คน” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดของไก่, สัตว์อื่น
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ดู
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดของไก่ สัตว์อื่นๆ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
 - ไก่เกิดมาได้อย่างไร
?
 - สัตว์อื่นๆ (เป็ด ห่าน นก) เกิดมาได้อย่างไร
?
ใช้ :นักเรียนปะติดรูปไข่ไก่
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำภาพโปสเตอร์มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพที่ดู
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวงจรชีวิต / การเจริญเติบโตของไก่ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
“ นักเรียนมีการเจริญเติบโตอย่างไรบ้าง
?
ใช้ : นักเรียนวาดภาพวงจรชีวิตของไก่
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง)
เชื่อม :
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนและสัตว์ / การอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่น โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- เวลาที่นักเรียนอยู่ร่วมกันสิ่งมีชีวิตอื่น ( ไก่ เป็ด ห่าน นก) นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร?
- เวลาที่นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่น จะปฏิบัติตนอย่างไร?
วันศุกร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำสิ่งของที่เตรียมไว้มาให้นักเรียนสังเกต
(น้ำ เกลือ ไข่ไก่ ฯลฯ)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร ?” “นักเรียนคิดว่าจะนำมาทำอะไร?
- ครูให้นักเรียนได้สัมผัสกับอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร เพราะอะไร?” 
- แก้วที่ 1 ครูนำแก้วที่เตรียมไว้ เติมน้ำลงไปแล้วใส่ไข่ไก่ ให้นักเรียนสังเกต
- แก้วที่ 2 ครูนำแก้วที่เตรียมไว้ เติมน้ำลงไปแล้วใส่เกลือและไข่ไก่ ให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด เกิดอะไรขึ้นจากแก้ว

ใบที่ 1และใบที่ 2 เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
เชื่อม:  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ : นักเรียนลงมือทำการทดลอง การลอย การจมของไข่ไก่
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย / วงจรชีวิต / การเจริญเติบโตของไก่และสัตว์อื่นๆ

ชิ้นงาน
- วาดภาพที่อยู่อาศัยของไก่และสัตว์อื่น
- วาดภาพวงจรชีวิตของไก่
- ปะติดรูปไข่ไก่

ความรู้
  สามารถอธิบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย / วงจรชีวิต / การเจริญเติบโตของไก่และสัตว์อื่นๆ ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิจารณญาณ  โดยพูด อธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย / วงจรชีวิต / การเจริญเติบโตของไก่และสัตว์อื่นๆ ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
 สังเกตความเหมือนความแตกต่างของไก่และสัตว์อื่นๆ
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 5 น้องๆ อนุบาล 1 ยังเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ 2 เท้าต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และในสัปดาห์นี้จะเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร(ไก่ เป็ด ห่าน นก) ที่อยู่อาศัย วงจรชีวิตของสัตว์และคน เพื่อเห็นเชื่อมโยงเข้าสู่ตัวเรา โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ไก่กินอะไรเป็นอาหาร ?”
  น้องไดมอน : กินข้าวเปลือกครับ
  น้องแสตม์ : กินไส้เดือนครับ
  น้องกาย : กินข้าวสารครับ
  น้องหนูดี : กินน้ำเป็นอาหารค่ะ
  น้องสายไหม : กินผักเป็นอาหารค่ะ
  วันต่อมาคุณครูเล่าเรื่อง “บ้านของใคร”เล่าไปวาดไป เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของไก่ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าไก่อาศัยอยู่ที่ไหนได้บ้าง ?”
  น้องอ๋อม : เล้าไก่ค่ะ
  น้องกาแฟ : บนต้นไม้ครับ
  น้องไดมอนด์ : อยู่ในบ้านครับ
  น้องแสตม์ : ในกรงครับ
  น้องหนูดี : อยู่ในคอกค่ะ
  วันถัดมาเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัตว์ 2 เท้าและเชื่อมโยงเข้าสู่ตัวเรา โดยครูนำภาพวงจรชีวิตของสัตว์ 2 เท้าเช่น ไก่ เป็ด ห่าน นก เป็นต้น มาให้เด็กๆ สังเกต ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเป็ดเกิดมาได้อย่างไร ?”
  น้องไดมอนด์ : มาจากพ่อเป็ดและแม่เป็ดครับ
  น้องอุ้ม : เกิดมาจากไข่ค่ะ
  น้องหนูดี : เกิดมาจากไข่แล้วกลายเป็นลูกเจี๊ยบและก็ตัวโตค่ะ
  และในวันศุกร์ทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การจม การลอยของไข่ โดยครูแนะนำอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำมาให้เด็กๆ สังเกตและทดลอง ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เด็กๆ สังเกตเห็นอะไรบ้าง ?”
  น้องอ๋อม: ไข่ที่อยู่ในแก้วใหญ่ขึ้นค่ะ
  น้องไดมอนด์ : แก้วที่ใส่น้ำก็จะจมและแก้วมีเกลือก็จะลอยขึ้นมาครับ
  น้องกร : เห็นไข่ลอยขึ้นมาครับ
  ในสัปดาห์นี้ยังมีกิจกรรมเทศกาลขนมแห่งรัก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่าง ครู เด็ก ผู้ปกครองและยังส่งเสริมให้ผู้ปกครองกับผู้ปกครองได้สร้างความสนิทสนม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกๆ ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้การทำอาหาร อีกทั้งยังเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำ และเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง และคนในครอบครัว นอกจากนั้นน้องอนุบาล 1 ยังมีการแบ่งปันให้พี่ชิม โดยการทำแต่ละครั้ง จะนำไปแบ่งปันให้กับพี่ๆ แต่ละชั้นหมุนเวียนกันไป เพื่อให้เด็กได้รู้จักการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ซึ่งจะทำทุกวันพุธของสัปดาห์ค่ะ ในสัปดาห์นี้ จะเป็นเมนู ขนมโดนัท
  ผู้ปกครองอาสาช่วยในสัปดาห์นี้ คือ แม่น้องพลอยใส แม่น้องหนูดี แม่น้องฮิว แม่น้องวันใหม่ แม่น้องข้าวหอม เด็กๆ ให้ความสนใจ สนุกกับการทำกิจกรรม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณครูสังเกตเห็นเด็กๆหลายคน รู้จักการแบ่งปันอุปกรณ์การทำขนมให้กับเพื่อน และสามัคคีช่วยเหลือกันในกลุ่มเด็กๆ สามารถทำได้เยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ