เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: ใครเอ่ย
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีและไว้วางใจต่อเพื่อน ครู สถานที่ และบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน รวมทั้งมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเล่น การแต่งกาย การกิน การนอน การทำงาน ฯลฯ เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ ได้

week3


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปรับตัว มีความไว้วางใจ เข้าใจข้อตกลง ปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้Week

Input

Process

Output

Outcome
-33
25-29
 .. 58
โจทย์ :
การปรับตัวและสร้างความไว้วางใจ

Key  Questions
นักเรียนจะช่วยเหลือตัวเองอย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
Wall  Thinking : ใบงานวาดภาพสัตว์ที่พบเห็นในโรงเรียน
Show and Share : นำเสนอชิ้นงานปั้นแป้งโดว์ตามจินตนาการ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- เพลง “ลองทายดูซิ”
- เพลง “แปรงฟัน”
- เพลง “สวัสดี”
- เกม “กล่องปริศนา”  
- นิทานเรื่องคุณฟองฟันหลอ
- นิทานเรื่องใครคือคนเก่ง
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งต่างๆรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงเข้าสู่หน่วย “ใครเอ่ย”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง และเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
ใช้ : นักเรียนวาดภาพสัตว์ที่พบเห็นในโรงเรียน
วันอังคาร (1 ชั่ว โมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ลองทายดูซิ”
 - ครูพานักเรียนเล่นเกม “กล่องปริศนา”  โดยให้นักเรียนทายสิ่งของที่อยู่ในกล่อง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง?
- นักเรียนคิดว่านักเรียนเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่เพราะอะไร ?
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “แปรงฟัน”
 - ครูเล่านิทานเรื่อง “คุณฟองฟันหลอ” เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรมในแต่ละวัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละวันโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
 - นักเรียนชอบสัตว์ตัวไหนในเรื่อง เพราะอะไร ?
- นักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้ที่มีน้ำใจดีสุดในเรื่องนี้ เพราะอะไร ?
- นักเรียนจะช่วยเหลือตัวเองอย่างไร ?
ใช้ : นักเรียนลงมือทำแป้งโดว์
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “สวัสดี”
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ใครคือคนเก่ง” เพื่อให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงความเคารพและพูดจาสุภาพ

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตัวละครมีใครบ้าง?
“เกิดอะไรขึ้นกับแตงโม รู้สึกอย่างไร ?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคารพและพูดจาสุภาพ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นคุณครูหรือผู้ใหญ่ใจดีควรจะทำอย่างไร?”
ใช้ : นักเรียนปั้นแป้งโดว์ตามจินตนาการ
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง)
เชื่อม :
 - ครูและนักเรียนร่วมสนทนาทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์
- Show and Shareปั้นแป้งโดว์ตามจินตนาการ

ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละวัน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงและนิทานที่ได้ฟัง

ชิ้นงาน
- วาดภาพสัตว์ที่พบเห็นในโรงเรียน
- ปั้นแป้งโดว์ตามจินตนาการความรู้
สามารถปรับตัว มีความไว้วางใจ เข้าใจข้อตกลง ปฏิบัติตามวิถีของโรงเรียนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสังเกต ฟังนิทานและเพลง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิต ประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสังเกต
 สามารถตอบ – คำถามหลัง คาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฟังนิทานและเพลง
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 3 ยังเป็นสัปดาห์ปรับตัวและการสร้างความไว้วางใจของน้องๆ อนุบาล 1 สัปดาห์นี้น้องๆ เริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ และคุณครูได้มากขึ้น อีกทั้งสามารถช่วยเหลือตัวเองในทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ โดยเฉพาะการทำกิจกรรมการปั้นแป้งโดว์ คุณครูสังเกตเห็นน้องๆ ช่วยกันและรู้จักแบ่งปันแป้งให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ตลอดทั้งสัปดาห์นี้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวเองเช่น ใส่รองเท้า ใส่ถุงเท้า ใส่เสื้อผ้า แปรงฟัน อาบน้ำ ปูที่นอน และเก็บของใช้ของตัวเอง ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะช่วยเหลือตัวเองอย่างไร?”
  น้องหนูดี : มาโรงเรียนตอนเช้าหนูก็จะสภายกระเป๋ามาเอง
  น้องอุ้ม : ถอดรองเท้าถุงเท้าเองค่ะ
  น้องกาย : ส่งการบ้านเองครับ
  น้องไดมอนด์ : ผมอาบน้ำและแต่งตัวเองครับ
  น้องแสตม์ : ใส่เสื้อผ้าเองครับ
  สัปดาห์นี้น้องๆ ให้ความสนใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินสำรวจสัตว์ที่อยู่ในโรงเรียน การเล่นเกม “กล่องปริศนา” การฟังนิทาน การลงมือทำแป้งโดว์
  การปั้นแป้งโดว์และการวาดภาพตามจินตนาการในสัปดาห์นี้ทุกคนสามารถปรับตัวพร้อมที่จะเรียนรู้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ