เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: ใครเอ่ย
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีและไว้วางใจต่อเพื่อน ครู สถานที่ และบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน รวมทั้งมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเล่น การแต่งกาย การกิน การนอน การทำงาน ฯลฯ เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ ได้

week11


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีและไว้วางใจต่อเพื่อน   ครู  สถานที่  และบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน  รวมทั้งมีพัฒนาการทั้ง  ด้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเล่น  การแต่งกาย  การกิน  การนอน  การทำงาน  ฯลฯ  เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ ได้Week

Input

Process

Output

Outcome
11
20 – 24
 .. 58
โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้

Key  Questions
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ หน่วย “ใครเอ่ย” ?
- นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย “ใครเอย”ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ หน่วย “ ใครเอ่ย”
Round Rubin : การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คำคล้องจอง “Body ร่างกาย”
- เพลง “ร่างกายของฉัน”
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนท่องคำคล้องจอง “Body ร่างกาย”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังจากคำคล้องจอง
วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเรา และทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมา
ใช้ : นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
วันพุธ  ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “ร่างกายของฉัน”พร้อม
ทำท่าทางประกอบ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหน่วย ใครเอ่ยให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร ?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ/การแสดง
สรุปองค์ความรู้
ใช้ :
-นักเรียนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
-นักเรียนซ้อมการแสดงเต้นประกอบเพลง
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยน คำถาม ข้อสงสัยจากสิ่งที่รู้แล้ว
และสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วย ใครเอ่ย  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีก
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเรา
-การตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หน่วย “ใครเอ่ย” ให้ผู้อื่นเข้าใจ
- การวางแผนการแสดงละคร

 ชิ้นงาน
การแสดงละคร/เต้นประกอบเพลง

ความรู้
สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีและไว้วางใจต่อเพื่อน   ครู  สถานที่  และบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน  รวมทั้งมีพัฒนาการทั้ง  ด้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเล่น  การแต่งกาย  การกิน  การนอน  การทำงาน  ฯลฯ  เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจกวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากนิทานและเพลง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสังเกต
สังเกตความเหมือนความแตกต่างสิ่ง
ต่างๆ โดยรวมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันตัวอย่างกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ26 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:34

    การเรียนรู้โครงงานเรื่อง ใครเอ่ย เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 11 แล้วซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของ Quarter 1 นี้ ตลอดทั้ง Quarter 1 นี้น้องๆ อนุบาล 1 ทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีและไว้วางใจต่อเพื่อน ครู สถานที่ และบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน รวมทั้งมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเล่น การแต่งกาย การกิน การนอน การทำงาน ฯลฯ เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ ได้
    และในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาทุกคนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ