เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2558 หน่วยการเรียนรู้: ใครเอ่ย
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีและไว้วางใจต่อเพื่อน ครู สถานที่ และบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน รวมทั้งมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ทั้งการเล่น การแต่งกาย การกิน การนอน การทำงาน ฯลฯ เข้าใจความสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งต่างๆ ได้

week4


    เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ / หน้าที่ / ความเหมือนหรือความแตกต่างของอวัยวะไก่และสัตว์อื่นๆ ได้


Week

Input

Process

Output

Outcome
4
1 – 5
มิ.. 58
โจทย์ :
- สัตว์ 2 ขา ( ไก่ เป็ด ห่าน นก )
- รูปร่างลักษณะ / หน้าที่ / ความเหมือนหรือความแตกต่างของอวัยวะของไก่และสัตว์อื่นๆ
Key  Questions
- สัตว์อะไรบ้างที่มี 2 ขา ?
- นักเรียนคิดว่าไก่กับเป็ดเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Brainstorms : นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ / หน้าที่ / ความเหมือนหรือความแตกต่างของอวัยวะของไก่และสัตว์อื่นๆ
Wall  Thinking : ใบงานวาดภาพสัตว์ 2 ขา
Show and Share : นำเสนอ
ชิ้นงานโรยทรายรูปภาพสัตว์ 2 ขา
 ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรีย
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บริเวณรอบๆ โรงเรียน
- เพลง กุ๊กไก่
- เล้าไก่หน้าตึกอนุบาล
- เกม “กล่องปริศนา”  
- เกม “ทายซิใครเอ่ย”  
- ปริศนาคำทายเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างอวัยวะ / ส่วนประกอบของไก่
- การทดลอง สีเต้นระบำ
วันจันทร์ ( 1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนเห็นอะไร และได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นจากการสำรวจรอบๆ บริเวณโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าสัตว์อะไรที่มี 2 ขาเหมือน/ต่างกันอย่างไร ?
ใช้ : นักเรียนวาดภาพสัตว์ 2 ขา
วันอังคาร (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง กุ๊กไก่
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสังเกตไก่ที่หน้าตึกอนุบาล
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนสังเกตเห็นอะไรและรู้สึกอย่างไร ? นักเรียนคิดว่าไก่มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ? 
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ลองทายดูซิ”
 - ครูพานักเรียนเล่นเกม “กล่องปริศนา”  โดยให้นักเรียนทายสิ่งของที่อยู่ในกล่อง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับอวัยวะของไก่
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอวัยวะ/หน้าที่ของไก่ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนคิดว่าไก่มีอวัยวะอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร ?
- นักเรียนคิดว่าไก่มีอะไรที่เหมือนและแตกต่างจากเราบ้าง ?
ใช้ : นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปไก่
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง)
ชง : ครูกระตุ้นด้วยปริศนาคำทายเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างอวัยวะ / ส่วนประกอบของไก่
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
เชื่อม :
  - นักเรียนเล่นเกมเลียนแบบพฤติกรรมสัตว์ที่รู้จักให้เพื่อนทาย
  - นักเรียนร่วมกันระดมความคิดหาคำตอบว่าเป็นพฤติกรรมของสัตว์อะไร
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือน / ความแตกต่างของพฤติกรรมของไก่และสัตว์อื่นๆ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- เวลาสัตว์ร้อง เช่น ไก่ เป็ด ห่าน นกร้อง นักเรียนคิดว่าเขาต้องการอะไร / เพราะอะไร ?
- ถ้านักเรียนพูดไม่ได้แล้วนักเรียนหิวข้าวนักเรียนจะทำอย่างไร / เพราะอะไร?
ใช้ : นักเรียนโรยทรายรูปภาพสัตว์ 2 ขา
วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูนำสิ่งของที่เตรียมไว้มาให้นักเรียนสังเกต
(นมจืด น้ำยาล้างจาน สีผสมอาหาร)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร ?” “นักเรียนคิดว่าจะนำมาทำอะไร?
- ครูแจกอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่ม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาสีผสมอาหารลงไปในนมจืด ?
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง สีเต้นระบำ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าสีทำไมถึงเต้นระบำได้เพราอะไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำการทดลอง สีเต้นระบำ
ใช้ :
นักเรียนลงมือทำการทดลอง สีเต้นระบำ”

ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ / หน้าที่ / ความเหมือนหรือความแตกต่างของอวัยวะของไก่และสัตว์อื่นๆ
- พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการทดลอง ขวดเป่าลูกโป่ง
- ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลอง

ชิ้นงาน
- วาดภาพสัตว์ 2 ขา
- ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปไก่
- โรยทรายรูปภาพสัตว์ 2 ขา

ความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ / หน้าที่ / ความเหมือนหรือความแตกต่างของอวัยวะของไก่และสัตว์อื่นๆ ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสังเกต ฟังนิทานและเล่นเกม “กล่องปริศนา”   รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหา
ในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสังเกต
- สังเกตภาพความเหมือนหรือความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตอื่นๆ
- สามารถตอบ – คำถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเราและสิ่งมีชีวิตอื่นได้
- สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น มือ ในการทำกิจกรรมหรือการทดลองและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู หรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่ชีวิต เพื่อเชื่อมโยงสู่ตัวเราได้

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน


2 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 4 หลังจากสร้างแรงพาเด็กๆดูสภาพแวดล้อมรอบๆ โรงเรียนและสัตว์เลี้ยงในโรงเรียน น้องๆ อนุบาล 1 เรียนรู้โครงงานเรื่องใครเอ่ย ซึ่งในสัปดาห์นี้ จะเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ / หน้าที่ของร่างกายของสัตว์ 2 เท้า เช่น ไก่ เป็ด ห่าน นก ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ตัวเรา โดยครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สัตว์อะไรบ้างที่มี 2 ขา เขาเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร”
  น้องจินจู : เป็ด ก็จะมีขาเหมือนกับไก่ค่ะ
  น้องฮิว : จิงโจ้ มีกระเป๋าหน้าท้องแต่คนไม่มีครับ
  น้องอ๋อม : ไก่ เหมือนกับเป็ด ห่านค่ะ
  น้องหนูดี : นก มี 2 ขาเหมือนกับไก่ค่ะ
  วันต่อมาคุณครูเล่าเรื่องแม่ไก่และแม่เป็ด เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะไก่ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ ไก่มีรูปร่างลักษณะอย่างไร?”
  น้องสาว : มีปากค่ะ
  น้องไดมอนด์ : มีตาครับ
  น้องแสตม์ : มีหงอนอยู่บนหัวครับ
  น้องหนูดี : มีขา 2 ขาค่ะ
  น้องกาย : มีหางครับ
  น้องอ๋อม : มีปีก 2 ข้างค่ะ
  น้องกาแฟ : มีขนครับ
  ในวันศุกร์ทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สีเต้นระบำ โดยนำสีผสมอาหาร นมจืด และซันไลต์ โดยครูแนะนำอุปกรณ์ และขั้นตอนการทำ ครูให้น้องๆ ได้ลงมือทำเองและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยให้เขาหยดสี ใส่นม และใสซันไลต์ ลงไปสีก็จะเกิดการแตกตัว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เด็กๆ สังเกตเห็นอะไรบ้าง ?”
  น้องอ๋อม: เป็นลาวาจากภูเขาไฟค่ะ
  น้องไดมอนด์ : มันเป็นศิลปะ สีหลายๆ สีมาผสมกัน สวยมากเลยครับ
  น้องกร : เห็นสีผสมกันครับ
  สัปดาห์นี้น้องๆ ให้ความสนใจ และสนุกสนานกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพสัตว์ 2 ขา การปั้นดินน้ำมันเป็นรูปไก่ การโรยทรายรูปสัตว์ 2 เท้า เช่น ไก่ ห่าน เป็ด นก น้องๆ สนุกกับการทำกิจกรรม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น สังเกตเห็นน้องๆ รู้จักการแบ่งปันทรายกันกับเพื่อน และรู้จักการเลือกที่ต่างๆ ฝึกกล้ามเนื้อมือ และการทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สีเต้นระบำ น้องๆ สามารถทำได้เยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ